Дани села-Дани жита
8. фебруар 2010.
Усвојен финансиски изврштај МЗ
22. фебруар 2010.