У наредном периоду Месна заједница Крушчић планира низ активности које су везане за комуналну делатност као и активности које треба да помогну укупном развоју села.

 

а) Дистрибуција воде

Отклањање кварова на дистрибутивној водоводној мрежи.
Замена водомера.
Одржавање пилот постројења.
Одржавање бунара и ремонт пумпи по потреби.

 

На основу урађеног пројекта санације водоводне мреже вршити активности на обезбеђивању потребних средстава и услова за извођење радова.

Наставак активвности на изради пројектне документације за нови бунар.

Б5 на локацији главног изворисшта на углу Лењинове и улице В.Назора.

 

б) Изношење смећа

Доношење генералне стратегије на нивоу села за поступање са отпадом.
Набавка канти и контејнера по повољним ценама за грађане.
Чишћење и уређење месне депоније.
Спречавање настанка дивљих депонија.

 

ц) Капела и гробље

Одржавање гробља.
Озелењавање Гробља.
Одржавање капеле.
Попуњавање гробља са контејнерима.
Доношење просторног распореда гробница и гробних места.
Постављање ограде око месног гробља.
Изградња капеле на католичком гробљу.

 

д) Пијаца

Одржавање пијаце (тезги, зеленила,паркинга…)

 

е) Одржавање осталих комуналних објеката

Чишћење атмосферских канала.
Одржавање тротоара.
Одржавање зелених површина.
Одржавање споменика.

 

ф) Остало опремање и активности

Адаптација зграде „Задружног дома“ у сарадњи са СО Кула.
Израда пројекта за капелу на католичком гробљу.
Реновирање споменика.
Привођење намени у потпуности парка за децу у центру села.
Постављање лежећих полицајаца код основне школе.
Постављање огледала за регулацију саобраћаја на раскрсници у центру села.
Привођење намени базена.
Набавка контејнера.
Набавка канти за смеће.
Иновирање информатичке опреме.
Организовано сечење проблематичних крошњи дрвећа које праве проблем напајања ел. енергијом.
Постављање табли са натписима улица и планом села на српском и мађарском језику.
Доношење стратегије социјалног програма и сарадња са центром за социјалне случајеве.
Сарадња са Регионалном развојном агенцијом кроз организовање предавања, курсева, семинара.
Редовно пријављивање на актуелне конкурсе покраинских секретаријата као и других расположивих фондова.
Израда пројектно-техничке документације у сарадњи са СО Кула за : пројекат канализације, пројекат дефинисања индустријских зона, пројекат проширења Лењинове улице…
Сарадња са невладиним организацијама, спортским организацијама и свим осталим удружењима грађана како би подигли ниво живота у насељеном месту Крушчић на ниво који заслужује…

 

Финансирање планираних инвестиција ће се вршити из следећих извора:

Сопствена средства од комуналне делатности.
Средства Месног самодоприноса.
Средства Завода за изградњу града Кула.
Средства АП Војводине и Републике ( на основу конкурса).
Средства из донација.
Остали извори.