U narednom periodu Mesna zajednica Kruščić planira niz aktivnosti koje su vezane za komunalnu delatnost kao i aktivnosti koje treba da pomognu ukupnom razvoju sela.

 

a) Distribucija vode

Otklanjanje kvarova na distributivnoj vodovodnoj mreži.
Zamena vodomera.
Održavanje pilot postrojenja.
Održavanje bunara i remont pumpi po potrebi.

 

Na osnovu urađenog projekta sanacije vodovodne mreže vršiti aktivnosti na obezbeđivanju potrebnih sredstava i uslova za izvođenje radova.

Nastavak aktivvnosti na izradi projektne dokumentacije za novi bunar.

B5 na lokaciji glavnog izvorisšta na uglu Lenjinove i ulice V.Nazora.

 

b) Iznošenje smeća

Donošenje generalne strategije na nivou sela za postupanje sa otpadom.
Nabavka kanti i kontejnera po povoljnim cenama za građane.
Čišćenje i uređenje mesne deponije.
Sprečavanje nastanka divljih deponija.

 

c) Kapela i groblje

Održavanje groblja.
Ozelenjavanje Groblja.
Održavanje kapele.
Popunjavanje groblja sa kontejnerima.
Donošenje prostornog rasporeda grobnica i grobnih mesta.
Postavljanje ograde oko mesnog groblja.
Izgradnja kapele na katoličkom groblju.

 

d) Pijaca

Održavanje pijace (tezgi, zelenila,parkinga…)

 

e) Održavanje ostalih komunalnih objekata

Čišćenje atmosferskih kanala.
Održavanje trotoara.
Održavanje zelenih površina.
Održavanje spomenika.

 

f) Ostalo opremanje i aktivnosti

Adaptacija zgrade „Zadružnog doma“ u saradnji sa SO Kula.
Izrada projekta za kapelu na katoličkom groblju.
Renoviranje spomenika.
Privođenje nameni u potpunosti parka za decu u centru sela.
Postavljanje ležećih policajaca kod osnovne škole.
Postavljanje ogledala za regulaciju saobraćaja na raskrsnici u centru sela.
Privođenje nameni bazena.
Nabavka kontejnera.
Nabavka kanti za smeće.
Inoviranje informatičke opreme.
Organizovano sečenje problematičnih krošnji drveća koje prave problem napajanja el. energijom.
Postavljanje tabli sa natpisima ulica i planom sela na srpskom i mađarskom jeziku.
Donošenje strategije socijalnog programa i saradnja sa centrom za socijalne slučajeve.
Saradnja sa Regionalnom razvojnom agencijom kroz organizovanje predavanja, kurseva, seminara.
Redovno prijavljivanje na aktuelne konkurse pokrainskih sekretarijata kao i drugih raspoloživih fondova.
Izrada projektno-tehničke dokumentacije u saradnji sa SO Kula za : projekat kanalizacije, projekat definisanja industrijskih zona, projekat proširenja Lenjinove ulice…
Saradnja sa nevladinim organizacijama, sportskim organizacijama i svim ostalim udruženjima građana kako bi podigli nivo života u naseljenom mestu Kruščić na nivo koji zaslužuje…

 

Finansiranje planiranih investicija će se vršiti iz sledećih izvora:

Sopstvena sredstva od komunalne delatnosti.
Sredstva Mesnog samodoprinosa.
Sredstva Zavoda za izgradnju grada Kula.
Sredstva AP Vojvodine i Republike ( na osnovu konkursa).
Sredstva iz donacija.
Ostali izvori.